Proponujemy uzgodniony projekt realizacji obsługi prawnej, uwzględniający
specyfikę działań podejmowanych przez Klienta, indywidualnie dostosowany do
jego potrzeb zawodowych i osobistych.
Poszczególne zlecenia wykonywane są w możliwie krótkim terminie, a co za tym
idzie istnieje możliwość sporządzenia, w sprawach mało skomplikowanych, opinii
prawnej w terminie do 24 godzin, jako usługi specjalnej świadczonej na rzecz stałych Klientów;

- pomoc prawna na Państwa rzecz obejmować będzie w szczególności:
1. sporządzanie projektów wewnętrznych aktów prawnych,
2. opiniowanie umów i innych aktów prawnych przedstawionych przez 
    zleceniodawcę,
3. udzielanie ustnych porad prawnych,
4. sporządzanie informacji i opinii prawnych,
5. zastępstwo prawne przed sądami powszechnymi i innymi organami
    administracji publicznej

Koszty obsługi prawnej rozliczane są w jednej z trzech opcji, która jest każdorazowo negocjowana z klientem:
a. Opcja I: według stawki godzinowej;
b. Opcja II: według stawki ryczałtowej z limitem godzin;
c. Opcja III: według stawki ryczałtowej bez limitu godzin;
d. Opcja IV: koszty obsługi procesowej – według stawek prawem przewidzianych

Świadczone przez nas usługi objęte są ubezpieczeniem z tytułu odpowiedzialności cywilnej, a uzyskane informacje stanowią
tajemnicę zawodową jako ściśle poufne.


Świadczona pomoc prawna odbywa się w szczególności w dziedzinach: 

      - Prawa gospodarczego, obejmującej doradztwo i pomoc prawną we wszelkich
sprawach związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Należy tu zaliczyć
doradztwo w zakresie prawa cywilnego, szczególnie negocjowanie i przygotowanie
projektów umów, prowadzenie spraw przed sądami powszechnymi i sądami
polubownymi, przeprowadzanie kompleksowego audytu prawnego (due dilligence)
spółek prawa handlowego i opracowanie raportów. Świadczymy również pomoc
w sprawach związanych z zakładaniem i przekształcaniem spółek, nabywaniem
udziałów lub akcji, ze zmianami umów bądź statutów, dopłatami wspólników,
konsolidacjami. Wykonujemy również wszelkie usługi związane z czynnościami
w Krajowym Rejestrze Sądowym.

      - Prawa zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi
i organizacji postępowań przetargowych. Usługi w zakresie prawa zamówień
publicznych świadczymy tak na rzecz podmiotów biorących udział w postępowaniu
przetargowym, którym udzielamy kompleksowej pomocy prawnej włącznie
z pomocą w postępowaniach odwoławczych i sądowych, jak również jednostkom
sektora finansów publicznych oraz innym podmiotom zobowiązanym do stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych;

      - Prawa upadłościowego i naprawczego:
Radcowie prawni i adwokaci Lex Corpora posiadają bogate doświadczenie
w zakresie prawa upadłościowego i naprawczego. Nasze doświadczenie obejmuje
prowadzenie spraw w tym zakresie, reprezentowanie interesów wierzycieli. Nasi
prawnicy pełnią funkcję syndyków oraz nadzorców tymczasowych lub
pełnomocników syndyka w toczących się postępowaniach. Doświadczenie jakie
posiadamy w tym zakresie pozwala nam w odpowiedni sposób reprezentować
interesy wierzycieli jak i dłużników.

      - Windykacji należności, czyli czynności w zakresie windykacji należności,
polegające na podejmowaniu kroków zmierzających do uzyskania tytułu
wykonawczego, ewentualnych zabezpieczeń na majątku dłużnika a następnie
reprezentowania wierzyciela w postępowaniu egzekucyjnym.

      - Prawa karnego, świadczonych przez adwokatów, w tym obrony osób
podejrzanych i oskarżonych oraz reprezentacji pokrzywdzonych na każdym etapie
postępowania. Z uwzględnieniem perturbacji prawnych dotyczących działalności
gospodarczej.

      - Prawa rodzinnego i opiekuńczego w pełnym zakresie dotyczącym sfer życia
osobistego i majątkowego.

      - Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych, szczególnie w zakresie odszkodowań i rent, w tym wyrównawczych.

      - Prawa cywilnego w najszerszym rozumieniu.

 

2007 by Infos SI *, design: oleksydesign *